Note: Please use google translator for English translation.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

Společnost Socratino s.r.o., se sídlem: Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 08137242, DIČ: CZ08137242, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 313604 zastoupená jednatelkou Kateřinou Uličnou.

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup e-booků (elektronických knih), on-line kurzů, on-line produktů, digitálních produktů, dalších on-line produktů s digitálním obsahem, koučovacích sezení a konzultací (dále vše označováno jako produkty a služby) přes webové rozhraní katerinalubasova.cz, calendly.com, osobně či přes jakýkoliv další pomocný nástroj či aplikaci třetí strany.
 2. Nákup produktů a služeb probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Poskytovatelem a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Poskytovatele. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem produktů a služeb nebo s užíváním internetových stránek katerinalubasova.cz souvisí. 
 3. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než produkt či službu koupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte nás ještě před objednáním produktu. Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Tím, že učiníte objednávku, nám totiž dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu a spolupráce, jaký zde popisujeme.
 4. Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. Pro rychlejší orientaci je tu obsah:

OBSAH VOP

II. Důležité pojmy (definice)

 1. PRODÁVAJÍCÍ - Společnost Socratino s.r.o., se sídlem: Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 08137242, DIČ: CZ08137242, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 313604 zastoupená jednatelkou Kateřinou Uličnou. Kontaktní telefon je +420 775 961 123 a e-mail info@katerinalubasova.cz.
 2. KUPUJÍCÍ. Kupující je ten, kdo osobně, e-mailem, telefonicky, zprostředkovaně, prostřednictvím webového rozhraní katerinalubasova.cz či rozhraní třetích stran se společností Socratino s.r.o. uzavře jako Prodávajícím Kupní smlouvu, a tím koupí některý z produktů či služeb. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) anebo spotřebitel.
 3. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budeme mít za to, že Kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel. 
 4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je to Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.
 5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je to taková Kupní smlouva, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si kupující hradí sám a neliší se od běžné sazby účtované operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky kupupjící výslovně souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku.
 6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Kupující objednává produkty a služby přes webové rozhraní, tj. skrze automatický objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře. Dále kupující objednává produkty a služby rezervováním termínu či objednáním koučovacího sezení či balíčku koučovacích sezení osobně, ústně, e-mailem, přes telefon či jakýmkoliv dalším jiným způsobem či přes jakýkoliv další komunikační nástroj.
 2. POPIS PRODUKTŮ A SLUŽEB. Na webovém rozhraní je uveden popis nabízených produktů a služeb. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsme povinni uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.
 3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ A SLUŽEB. U objednání produktů a služeb jako Kupující vyplníte vaše jméno, příjmení nebo firmu, adresu, email, telefonní číslo, u podnikatelů IČ, DIČ, termín setkání a způsob úhrady.
 4. O obdržení objednávky vás budeme informovat e-mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce, osobně, telefonicky či ústně. Do okamžiku, než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo e-mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena. Termín individuálního koučovacího sezení je zasláním zprávy na info@katerinalubasova.cz či sms na +420 775 961 123 možné přeložit na jiný dostupný termín 48 hodin před jeho začátkem (toto sezení se však musí uskutečnit do 6-ti měsíců od jeho původní koupě), v opačném případě nemá Kupující nárok na vrácení peněz či jakoukoliv jinou náhradu.
 5. V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se za to, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.
 6. Kupní smlouvu tvoří vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP.

IV.Cena produktů a platba

 1. CENA PRODUKTŮ A SLUŽEB. Na webovém rozhraní je vždy uvedena aktuálně platná cena jednotlivých produktů a služeb. U koučovacích sezení je cena za navazující koučovací sezení platná vždy po dobu 3 měsíců od uzavření kupní smlouvy Kupujícím. Prodávající má právo Kupujícímu navrhnout individuální kupní cenu a za tuto cenu obchod zrealizovat. Prodávající má možnost skrze třetí stranu své produkty a služby za jiné ceny, než je uvedeno na webovém rozhraní katerinalubasova.cz. Při zakoupení více koučovacích sezení je nutné koučovací sezení uplatnit maximálně do 6-ti měsíců od její koupě. Při udělení / zakoupení přístupu do členské sekce je přístup platný buď po dobu uvednou v popisu produktu na webových stránkách. Pokud u on-line produktu / služby není uvedeno jinak, tak přístup platí po dobu nabízení produktu / služby prodávajícím.
 2. Sjednanou kupní cenou produktu a služby je cena uvedená v ceníku na webovém rozhraní katerinalubasova.cz, případně individuálně navrhutá cena ze strany Prodávajícího. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak nejsme povinni kupujícímu za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již ze strany kupujícího došlo i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od Kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním objednávky kupujícím a jejím potvrzením z naší strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi prodávajícím a kupujícím k jiné výslovné dohodě.
 3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni vám produkty a služby dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny.
 4. ZPŮSOB PLATBY. Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby.
  • Bezhotovostně bankovním převodem na náš účet, pokyny k platbě obdržíte v e-mailu. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby platba mohla být spárována.
  • Bezhotovostně platebními kartami VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro
  • Online bankovním převodem
  • Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.
  • Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých, případně v jakékoliv jiné domluvené zahraniční měně.
 5. SPLATNOST KUPNÍ CENY. V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do data splatnosti uvedeného na faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na náš bankovní účet. V případě online platby kartou nebo rychlým bankovním převodem je kupní cena splatná bezprostředně po uzavření Kupní smlouvy. Koučovací sezení musí být vždy uhrazeno nejpozději 48 hodin před jeho začátkem.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

Produkty a služby není možné hradit formou splátkového kalendáře.

V. Dodací podmínky

 1. ZPŮSOB DODÁNÍ. Při koupi produktu s digitálním obsahem v pdf či jiném obdobném formátu bude po zaplacení kupní ceny zaslán na e-mail jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít. Při koupi on-line kurzu/produktu/služby vám po uhrazení ceny bude vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a na elektronickou adresu uvedenou v objednávce zaslány přístupové údaje k vašemu uživatelskému účtu (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. VI těchto VOP). V případě, že je pro všechny přihlášené kurz otevírán ve stejný den, obdržíte po zaplacení přístupové údaje v předem ohlášený den. Po přihlášení s využitím přístupových údajů vám bude digitální obsah dodán zpřístupněním členské sekce. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou vám jednotlivé lekce zpřístupňovány postupně, dle uvedeného harmonogramu. Při koupi koučovacího sezení či balíčku koučovacích sezení si rezervujete místo skrze webovou aplikaci https://calendly.com/socratino/coaching či se s námi na termínech domluvíte jiným způsobem (e-mailem, telefonicky, osobně, ústně atd...).
 2. DODACÍ LHŮTA. Produkty a služby budou dodány v dodací lhůtě, která je uvedena na webovém rozhraní. Koučovací sezení bude dodáno na základě dohody mezi prodávajícím a kupujícím a na základě volných termínů dostupných skrze webovou aplikaci https://calendly.com/socratino/coaching.
 3. Po dodání produktu a služby si prosím co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte nás prosím, abychom mohli provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.
 4. Digitální a on-line obsah k plné funkčnosti vyžaduje, abyste měli k dispozici příslušné hardwarové a softwarové vybavení (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).

VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem a ochrana autorských práv

 1. Digitální obsah zasílám pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .doc a pdf. K přehrání obsahu v on-line kurzu ve členské sekci je nutné se přihlásit do vašeho uživatelského účtu zadáním přístupových údajů. Obsah přehrajete s pomocí internetového prohlížeče podporující audio přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro on-line přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby váš hardware umožňoval zvukový výstup. Pro on-line koučovací sezení je dále nutné mít aktivní alespoň jednu z dostupných aplikací, která umožňuje videohovor. Pro koučovací sezení přes telefon je nutné mít zprovozněný mobilní telefon a aktivní přijímání hovorů. Ve chvíli, kdy Vám či nám nefunguje on-line spojení, zrealizuje se spojení přes české telefonní číslo (v rámci ČR voláme my Vám, na telefonní čísla s jinou než ČR předvolbou voláte vy nám). Neodpovídáme za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky a další aplikace mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.
 2. Produkty jsou vytvořeny s využitím našich znalostí, zkušeností a praxe. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na kupujícím, jak je v praxi použije a jakou péči a úsilí bude věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto  neodpovídáme za to, jakých konkrétních výsledků na základě produktů a služeb sami dosáhnete. Digitální produkty a služby nenahrazují osobní konzultaci. Upozorňuji, že se nejedná o zdravotní služby. Pokud je v popise produktu a služby uvedeno doporučení na předchozí konzultaci s lékařem nebo jiným odborníkem, berte prosím toto doporučení vážně. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez našeho předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin.
 3. UŽIVATELSKÝ ÚČET. Po zakoupení on-line kurzu či on-line produktu obdržíte po úhradě ceny přístupové údaje k přihlášení do vašeho uživatelského účtu, tak jak je uvedeno v části o dodacích podmínkách (čl. V. VOP). Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se rovněž zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení vašich povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP jsme oprávněni vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit. Rovněž tak v případě porušení vašich povinností týkajících se ochrany autorských práv.

VII. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Ze zákona může spotřebitel od smlouvy uzavřené distančním způsobem zpravidla odstoupit bez udání důvodů ve 14-ti denní lhůtě od uzavření kupní smlouvy. Objednáním a zaplacením digitálního a on-line produktu výslovně souhlasíte s tím, že vám produkt či služba bude dodán bezprostředně (vyjímaje koučovacího sezení, u koučovacího sezení si objednáváte termín a sezení je uskutečněno v daný termín). Pokud vám na základě tohoto vašeho souhlasu bude produkt dodán během 14-ti dní od uzavření Kupní smlouvy, pak podle § 1837 písm. l) NOZ nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu a vrácení peněz. Máte právo od Kupní smlouvy odstoupit pouze v případech, kdy to NOZ umožňuje pro vady produktu (pro rozpor s Kupní smlouvou) – viz níže v čl. VIII. VOP nebo pro jiné podstatné porušení našich povinností z Kupní smlouvy.
 2. V případě, že produkt či služba nebude během 14-ti dní od uzavření Kupní smlouvy dodána, pak během této 14-ti denní lhůty (ještě předtím než bude produkt či služba dodána), můžete od Kupní smlouvy i bez udání důvodů odstoupit (§ 1829 NOZ).  Odstoupit lze vyplněním formuláře, který naleznete zde. Anebo můžete odstoupení poslat i přímo v textu e-mailu zaslaného na naši kontaktní adresu nebo klasickým dopisem zaslaným na naši adresu. V případě použití vzorového formuláře vám bez zbytečného odkladu potvrdíme jeho přijetí. Přiložte prosím pokud možno i doklad o koupi produktu či služby nebo sdělte aspoň datum nákupu, vaše identifikační údaje a údaj o tom, jaký produkt či službu jste zakoupili. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat. Do 14-ti dní od doručení odstoupení vám pak vrátíme peníze, které jste nám za produkt uhradili. Nejpozději do 14-ti dnů od odstoupení od Kupní smlouvy vám vrátím peníze, které jsme od vás přijali jako platbu za produkt. Peníze vám vrátíme stejným způsobem, jakým jste je uhradili, leda byste souhlasili s jiným způsobem platby.
 3. Jako Kupující můžete od Kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek VIII. VOP). Jako Prodávající jsme oprávněni od Kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení vašich povinností z Kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem. Pokud by ze strany Kupujícího nedošlo k úhradě kupní ceny v rámci splatnosti, Kupní smlouva se uplynutím této lhůty ruší, nedohodnou-li se Kupující a Prodávající jinak. V případě odstoupení od smlouvy jsme oprávněni vám okamžitě zrušit přístup do členské sekce.
 4. Jako prodávající můžeme od kupní smlouvy odstoupit i v případě, vznikne-li na naší straně překážka a nebudeme moci dostát svých závazků. V takovém případě vám vrátíme poměrnou část kupní ceny.
 5. Je-li Vám společně s produktem či službou poskytnut dárek, bonus, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy z vaší strany anebo k odstoupení od Kupní smlouvy z mojí strany, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni nám poskytnutý dárek nejpozději do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě kupní ceny, není-li na webovém rozhraní uvedeno, že jsou posílány až po uplynutí lhůty garance spokojenosti.

VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

 1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.
 2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.
 3. Jako Prodávající vám odpovídáme, že produkt při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6-ti měsíců od převzetí, má se za to, že produkt vadný již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídáme i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu.
 4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od Kupní smlouvy odstoupit. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bychom nebyli schopni vám nový produkt bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bychom nezjednali nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže. Vzhledem k charakteru produktu přichází v úvahu jako vada nedostupnost části obsahu, popřípadě chybějící nebo nečitelná část.
 5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním nebo uložením produktu.
 6. Pokud vám nebyl produkt dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt (přístupové údaje) nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.
 7. Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit e-mailem na elektronickou adresu info@katerinalubasova.cz nebo zaslat písemně na adresu uvedenou v čl. II VOP.  Uvítáme, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytneme písemné potvrzení, jste-li spotřebitel.

IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

 1. Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese info@katerinalubasova.cz.
 2. Dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.
 3. Pokud mezi námi jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel i prodávající právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. U poskytování koučovacích sezeních jsme vázáni etickým kodexem, který naleznete zde.
 5. U ostatních produktů a služeb nejsme vázáni žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

X. Závěrečná ustanovení

 1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.
 2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete na webovém rozhraní.
 3. Vezměte prosím na vědomí, že jsme oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku uzavření kupní smlouvy.
 4. Tyto VOP jsou účinné od 23.6.2021.